روسیه دستور داد خانواده‌های مقامات این کشور فورا به وطن بازگردند