روند صعودی طلا با شکسته شدن سطح مقاومتی 1303 دلاری ادامه خواهد یافت