برخی تریبون‌ها دست افرادی است که اطلاعات تاریخی ندارند/ شمشمیر دولبه شبیه سازی تاریخ مذهبی با وضعیت اخیر