کشتارعزاداران درافغانستان نمایانگر کینه تروریست هااز وحدت اسلامی