طالبان:حملات به عزاداران ارتباطی با این گروه ندارد