اعتمادسازی با استانداردها/جلب اعتماد مصرف کننده با تولید کالای مرغوب داخلی