خواهان ارتقای روابط با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم