سهم ایران از تجارت جهانی غذای حلال «تقریبا هیچ»/نشست اقتصاد صنعت حلال در دوبی برگزار شد