نباید از هر منبری برای پیشبرد مقاصد جناحی و سیاسی استفاده کرد