رایزنی موگرینی با وزیران خارجه ایران، آمریکا، روسیه و ترکیه