رئیس «ساپراک» در آمریکا خواستار رابطه با «اسرائیل» شد