پوتین، عاملان بی‌ثباتی خاورمیانه و تروریسم در اروپا را معرفی کرد