99 سازمان حقوق بشر عربی « جنایت جنگی» سعودی در صنعا را محکوم کردند