حکمرانی فراماسون‌ها بر ایالات متحده/ شمشیر دجّال به کمر برخی شیخ‌نشین‌ها است