استفاده از سلول های بنیادی برای درمان قلب میمون های بیمار