خراسان رضوی سالانه 1.2 میلیارد مترمکعب کسری مخازن آب زیرزمینی را تجربه می کند