استاندار:سفر رئیس جمهوری تسریع در ساخت جاده قزوین-الموت-تنکابن را در پی داشته است