موضع چین در قبال استقرار سامانه موشکی آمریکا همچنان مخالفت است