ریییس لابی عربستان در آمریکا: اسراییل و عربستان باید با یکدیگر همپیمان شوند