11هزار تخت تاپایان فعالیت دولت یازدهم به مراکز بیمارستانی کشور تحویل داده می شود