ترکیه به معاهدات بین المللی مربوط به حسن همجواری احترام بگذارد