ادعاهای آمریکا واهی و با هدف توجیه حملات به ملت یمن است