سفر رئیس جمهوری به قزوین قدرت بسیج عمومی حامیان دولت را تبیین کرد