رئیس لابی عربستان در آمریکا خواستار رابطه با اسرائیل شد