نشست مدیرعامل صندوق بین المللی پول با هیئت عالی رتبه ایران