١٢ بسته سرمایه گذاری صنعت گاز در کنگره جهانی انرژی معرفی می شود