ایران، چین و اندونزی در مجمع جهانی فرهنگ خواستار حفظ میراث فرهنگی شدند