صادرات 25 هزار تن تخم مرغ/ مصرف سرانه کشور به 191 عدد رسید