286 شهر ایران دارای شبکه فاضلاب هستند/ اغلب شهرهای ساحلی دارای سامانه های فاضلاب و بهره برداری هستند