۲ کشته،۶۰ مصدوم و کما رفتن ۱۴ نفر در حوادث رانندگی زنجان