نشست بررسی علل و پیامدهای جهانی شدن واقعه عاشورا در دانشگاه ارومیه برگزار شد