پاکستان تعدادی از اعضای ارشد طالبان را بازداشت کرده است