انتقاد شدید اولاند از آمریکا به خاطر جریمه سنگین شرکتهای اروپایی