افزایش 35 درصدی حجم آب خروجی از مخازن سدهای تهران/ حجم کل مخازن 775 میلیون مترمکعب شد