پاکستان حملات تروریستی به عزاداران حسینی در کابل را محکوم کرد