تایم: حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن، اعتبار واشینگتن را خدشه دار کرد