تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژه‌های راهسازی منطقه الموت قزوین