پیشتازی اروپا در گرفتن میزبانی مسابقات جهانی دوچرخه سواری