بیشتر روستاهای پلدختر به شبکه‌های دیجیتال دسترسی ندارند