افشای تصاویری از نسخه آزمایشی مایکروسافت بند 3 که توسعه آن لغو شد