ثبت نام کنندگان در طرح اینترنتی سرشماری از 13 میلیون نفر گذشت