امام حسین‌(ع)به دنیا نشان داد که انسان و انسانیت در صدر است