جناح‌های سیاسی با پرهیز از دوقطبی‌گری بر حل مشکلات کشور تمرکز کنند