اطلاعات 4000 اماکن شهری مانه وسملقان بهنگام سازی شد