مسابقه نقاشی بامحوریت پاسخ به سوال رئیس جمهور دربجنورد برگزار می شود