اصل قیام امام حسین (ع) بر مبنای عدالت طلبی و مبارزه با ظلم بود