اعلام آمادگی حزب اسلامی حکمتیار برای میانجیگری با طالبان