سفیر عربستان در مصر به صورت غیر منتظره قاهره را ترک کرده است