ابراز تاسف اتحادیه اروپا از حملات روزگذشته علیه مسلمانان شیعه درافغانستان