نظامیان صهیونیست 9 فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند